EUROPEAN JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS

Motto: Show the world how you think!

Current Issue

The current issue of the journal read...

Authors' guidelines

All you need to know in order to publish in our journal read...

Submission

Here you can submit your paper continue...

Contact

Contact us here...

 

ISSN: 2344 - 102X

ISSN-L: 2344 - 102X 

Article from Volume 9, Number 3, Year 2021

BASIC STANDARDS OF QUALITY OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTREPRENEURS IN THE EUROPEAN UNION IN THE PROVISIONS OF THE SERVICES DIRECTIVE
Download
Author(s): Katarzyna Pokryszka
DOI: 104316/EJAFB.2021.939
Abstract: The article is dedicated to regulation of taking up and pursuing economic activity on the territory of the internal market of the European Union, introduced in the provisions of Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. The Services Directive sets forth the basic principles for entrepreneurs from European Union Member States to carry out cross-border activity under the freedom of establishment and the freedom to provide services. In the judgment in Joined Cases C-360/15 and C-31/16 - College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort v X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV v Raad van de gemeente Appingedam (C-31/16) the CJEU ruled that the provisions of the Services Directive related the exercise of freedom of establishment by service providers also apply in purely internal situations. The article focuses on presenting the regulations of the Services Directive concerning the quality standards of business activity conducted in the European Union, as well as defining the entrepreneurs to whom these standards apply.
Keywords: Economic Activity; Freedom Of Establishment; Freedom To Provide Services; Quality Of Services; Service Provider
References:
1. Ahlt, M., & Szpunar, M. (2011). Prawo Europejskie. Warszawa: C.H. Beck, 5th Edn. 2. Barnard, C. (2008). Unravelling The Services Directive. Common Market Law Review, 45(2), 323-394.
3. Case C-55/94 Reinhard Gebhard V Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati E Procuratori Di Milano Judgment Of The Court Of 30 November 1995, ECLI Identifier: ECLI:EU:C:1995:411
4. Cie?li?ski, A. (2009). Wspólnotowe Prawo Gospodarcze. Tom I. Swobody Rynku Wewn?trznego. Warszawa : C. H. Beck.
5. Damasiewicz, A. (2011). Komentarz Do Art. 2 Ustawy O ?wiadczeniu Us?ug Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. In A. Damasiewicz, ?wiadczenie Us?ug Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. Retrieved From Https://sip-1lex-1pl15d274s3y0168.han.bg.us.edu.pl/#/commentary/587319477/116917/damasiewicz-agnieszka-swiadczenie-uslug-na-terytoriumrzeczypospolitej-polskiej-komentarz?cm=URELATIONS
6. Directive 2006/123/EC Of The European Parliament And Of The Council Of 12 December 2006 On Services In The Internal Market, OJ L. 36-68.
7. D?ugosz, T. (2019). Komentarz Do Art. 11 Ustawy O Zasadach Uczestnictwa Przedsi?biorców Zagranicznych I Innych Osób Zagranicznych W Obrocie Gospodarczym Na Terytorium RP. In G. Kozie? (Eds.), CEIDG, Rzecznik Ma?ych I ?rednich Przedsi?biorców. Przedsi?biorcy Zagraniczni W Obrocie Gospodarczym (pp. 279-282), Warszawa : C.H. Beck.
8. Dudzik, S. (2012). Prawo Gospodarcze I Administracyjne. In C. Mik (Eds.), Unia Europejska: Zjednoczeni W Ró?norodno?ci: Konferencja, Warszawa, 14-15 Grudnia 2010 (pp. 385-409). Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe.
9. Etel, M. (2011). Dzia?alno?? Gospodarcza Jako Determinant „przedsi?biorcy” W Prawie UE. Przegl?d Podatków Lokalnych I Finansów Samorz?dowych, 1, 21-26.
10. Etel, M. (2012). Poj?cie Przedsi?biorcy W Prawie Polskim I Prawie Unii Europejskiej Oraz W Orzecznictwie S?dowym. Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
11. Etel, M. (2020). Normatywna Koncepcja Us?ug Ukszta?towana W Dorobku Unii Europejskiej. Forum Prawnicze, 1, 22-35.
12. Joined Cases C-340/14 And C-341/14 - R.L. Trijber, Trading As Amstelboats V College Van Burgemeester En Wethouders Van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen V Burgemeester Van Amsterdam (C-341/14) – Judgment Of The Court (Third Chamber) Of 1 October 2015, ECLI Identifier: ECLI:EU:C:2015:641
13. Joined Cases C-360/15 And C-31/16 — College Van Burgemeester En Wethouders Van De Gemeente Amersfoort V X BV (C-360/15), Visser Vastgoed Beleggingen BV V Raad Van De Gemeente Appingedam (C-31/16), Judgment Of The Court (Grand Chamber) Of 30 January 2018, ECLI Identifier: ECLI:EU:C:2018:44
14. Kawka, I. (2015). Gospodarcza Dzia?alno?? Us?ugowa W Prawie Polskim W ?wietle Unijnych Swobód Przedsi?biorczo?ci I ?wiadczenia Us?ug. Warszawa : Wolters Kluwer.
15. Ko?uch, M. (2013a). Dyrektywa 2006/123 O Us?ugach Na Rynku Wewn?trznym. In A. Zawidzka - ?ojek & R. Grzeszczak (Eds.), Prawo Materialne Unii Europejskiej (pp. 277 – 299).Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
16. Ko?uch, M. (2013b). Prawo Pierwotne I Sektorowe Dotycz?ce Swobody ?wiadczenia Us?ug. In A. Zawidzka – ?ojek & R. Grzeszczak (Eds.), Prawo Materialne Unii Europejskiej (pp. 233-275). Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
17. K?epelka, F. (2012). Implementation Of The Services Directive In The Czech Republic. In U. Stelkens & W. Weiß & M. Mirschberger (Eds.), The Implementation Of The EU Services Directive. Transposition, Problems And Strategies (pp. 139-157). The Hague : T.M.C. Asser Press.
18. Paszy?ski, S. (2006). Dyrektywa Us?ugowa – Czy Zmierzamy W Stron? Liberalizacji Rynku?. Wspólnoty Europejskie, 3 (172). 40-44.
19. Podr?cznik Wdra?ania Dyrektywy O Us?ugach (2007). Dokument Sporz?dzony Przez S?u?by Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej Ds. Rynku Wewn?trznego I Us?ug. Luksemburg: Urz?d Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Retrieved July 26, 2021 From: Https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
20. Pokryszka, K. (2012). Legal Aspects Of Undertaking And Conducting Business Activity By Foreign Entrepreneurs In Poland After The Implementation Of The “Services Directive”. In B. Miko?ajczyk (Eds.), Free Movement Of Goods And Persons Across The Polish - Czech - Slovak Borders. Legal Differences And Similarities (pp. 180-190). Katowice: Oficyna Wydawnicza Wac?aw Walasek.
21. Pokryszka, K. (2009). Swoboda Przedsi?biorczo?ci Dla Us?ugodawców W Przepisach Dyrektywy 2006/123 Dotycz?cej Us?ug Na Rynku Wewn?trznym. In W. Szwajdler & H. Nowicki (Eds.), Ksi?ga Jubileuszowa Profesora Stanis?awa J?drzejowskiego (pp. 385-402). Toru? : Towarzystwo Naukowe Organizacji I Kierownictwa "Dom Organizatora".
22. Pokryszka, K. (2019). Prowadzenie Dzia?alno?ci Gospodarczej Przez Osoby Zagraniczne I ?wiadczenie Us?ug Przez Us?ugodawców Z Unii Europejskiej Na Terytorium Polski W ?wietle „konstytucji Biznesu”. In R. Blicharz & A. Powa?owski (Eds.), Prawo Przedsi?biorcy (pp. 235- 276). Warszawa : C. H. Beck.
23. Skoczny, T. (2004). Projekt Wspólnotowej Dyrektywy Ramowej O Us?ugach. Wspólnoty Europejskie, 2, 31-39.
24. Skrzyd?o – Tefelska, E. (2012), Komentarz Do Art. 56 Traktatu O Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. In D. Mi?sik & N. Pó?torak & A. Wróbel (Eds.), Traktat O Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art.1-89) (pp. 929-954). Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
25. Snell, J. (2019). Independence Day For A Services Directive: Visser. Joined Cases C-360/15&C-31/16, College Van Burgemeester En Wethouders Van De Gemeente Amersfoort V. X BV And Visser Vastgoed Beleggingen BV V. Raad Van De Gemeente Appingedam, Judgment Of The Court (Grand Chamber) Of 30 January 2018, EU:C:2018:44. Common Market Law Review, 56(4), 1119-1135.
26. Strzelbicki, M. (2007). Podstawowe Problemy Funkcjonowania Swobody Przep?ywu Us?ug I Próba Ich Rozwi?zania W Dyrektywie O Us?ugach Na Rynku Wewn?trznym. Studia Prawnicze, 4(174), 3-93.
27. Szwarc-Kuczer, M. (2012). Komentarz Do Art. 49 Traktatu O Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. In D. Mi?sik & N. Pó?torak & A. Wróbel (Eds.), Traktat O Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89) (pp. 853-867). Warszawa : Wolters Kluwer Polska.
28. Treaty On The Functioning Of The European Union - Consolidated Version - Official Journal C 326, 26.10.2012 P. 0001 – 0390
 
Back to journal ...

 
     
     
Copyright LP/DET 2023